REGULAMIN POBYTU W BLISS APARTMENTS

 

 1. Postanowienia ogólne
  Niniejszy Regulamin określa warunki dokonywania rezerwacji oraz korzystania przez Klientów z apartamentów Bliss Apartments, ul. Klasztorna 9/6, ul. Ogrodowa 10/7 oraz ul. Ogrodowa 10/8A Poznań, zarządzanych przez Misja Inwestycja Beata Szygenda, zwanego/ą w dalszej części Regulaminu Wynajmującym.Umowa najmu apartamentu pomiędzy Klientem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta na jego adres mailowy potwierdzenia dokonania rezerwacji. Umowa najmu lokalu zostaje zawarta na warunkach określonych niniejszym regulaminem.W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego regulaminu, w szczególności poprzez zniszczenie apartamentu, jego wyposażenia lub naruszanie ciszy nocnej, Wynajmujący ma prawo rozwiązać zawartą z Klientem umowę w trybie natychmiastowym bez konieczności zwrotu pobranych od Klienta opłat.
 2. Rezerwacja

  Rezerwacji apartamentu może dokonać osoba pełnoletnia.Klient może dokonać rezerwacji apartamentu w następujący sposób:
  – poprzez stronę internetową: blissapartments.pl;
  – poprzez osobne internetowe systemy rezerwacyjne.Dokonując rezerwacji Klient oświadcza, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.W przypadku dokonywania rezerwacji poprzez osobne internetowe systemy rezerwacyjne (np. booking.com, airbnb.pl itp.), rezerwacja i jej anulowanie odbywają się na zasadach przewidzianych regulaminami obowiązującymi w tych systemach rezerwacyjnych, opisane w niniejszym regulaminie zasady postępowania nie mają zaś zastosowania.

  Po dokonaniu rezerwacji przez Klienta na adres mailowy Klienta wysyłana jest wiadomość zawierająca wstępne potwierdzenie rezerwacji. Skuteczne dokonanie rezerwacji zależne jest od uiszczenia, w terminie 3 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji, opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30 % ogólnej wartości rezerwacji będącej ceną za cały zarezerwowany pobyt w apartamencie.

  Opłatę rezerwacyjną należy uiścić na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w wiadomości mailowej zawierającej wstępne potwierdzenie rezerwacji.

  Wpłacona opłata rezerwacyjna równoznaczna jest z potwierdzeniem rezerwacji.

  W przypadku niedokonania wpłaty opłaty rezerwacyjnej w wyznaczonym terminie rezerwacja ulega automatycznemu anulowaniu.

  Pozostałą do zapłaty kwotę̨ ogólnej wartości rezerwacji należy uiścić Wynajmującemu w terminie 7 dni przed przyjazdem przelewem bankowym na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany w wiadomości mailowej zawierającej wstępne potwierdzenie rezerwacji.

  W przypadku późniejszego przyjazdu Klienta lub wcześniejszego wyjazdu ogólna wartość rezerwacji, a tym samym kwota do zapłaty na rzecz Wynajmującego, nie ulega zmniejszeniu.

  W przypadku dokonania rezerwacji w terminie późniejszym niż na 7 dni przed datą przyjazdu, Wynajmujący jest zobowiązany do dokonania opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100% wartości pobytu.

 3. Warunki korzystania z apartamentu

  Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Klientem obejmuje wynajem apartamentu w celach rekreacyjnych.Klient może dokonać odbioru kluczy od godz. 15:00 pierwszego dnia zarezerwowanego pobytu.Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu (pierwszy dzień zarezerwowanego pobytu) i kończy się
 o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu (ostatni dzień zarezerwowanego pobytu). 

  Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu następuje z chwilą zdania kluczy Wynajmującemu poprzez włożenie klucza do skrzyneczki na klatce schodowej. Apartament przed jego opuszczeniem należy zamknąć na klucz.

  Każda rozpoczęta godzina po przekroczeniu doby hotelowej na skutek niezdania kluczy do godziny 11 w dniu wyjazdu wiąże się z koniecznością uiszczenia przez Klienta opłaty za kolejną dobę pobytu w apartamencie.

  W apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22 do 7 rano dnia następnego.

  W przypadku utraty przez Klienta kluczy do apartamentu zobowiązany on będzie do uiszczenia opłaty w wysokości 300 złotych.

  Klient nie może oddawać apartamentu do używania osobom trzecim, poza osobami wskazanymi w rezerwacji.

  Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Wynajmującego na odpowiedzialność odszkodowawczą lub na szkodę.

  Klient odpowiada za wszelkie szkody powstałe w apartamencie i w jego wyposażeniu w czasie od odbioru kluczy do ich zdania Wynajmującemu, jak również za szkody wyrządzone przez Klienta i jego gości w części wspólnej budynku, w którym znajduje się apartament. Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód najpóźniej w dniu wyjazdu.

  W przypadku zastrzeżeń Klienta do czystości apartamentu w dniu przyjazdu lub stanu jego wyposażenia, zastrzeżenia te Klient zobowiązany jest zgłosić w ciągu 30 minut od odebrania kluczy w celu umożliwienia Wynajmującemu podjęcia stosownych działań. W przypadku braku zgłoszenia we wskazanym czasie uznaje się, iż Klient nie miał zastrzeżeń co do czystości apartamentu i stanu jego wyposażenia.

  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wniesione do apartamentu przez Klienta i jego gości.

  Z apartamentu nie może korzystać większa liczba osób niż liczba osób wskazana w opisie apartamentu, którego dotyczy rezerwacja i uzgodniona z Wynajmującym. W przypadku przybycia wraz z Klientem do apartamentu większej liczby osób aniżeli umówiona z Wynajmującym, Wynajmujący może wedle swojego uznania zażądać dodatkowej opłaty lub odmówić wykonania usługi i udostępnienia apartamentu.

  Klient zobowiązany jest do dbania o stan apartamentu oraz do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa.

  Goście Klienta mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 7 do 22.

  W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych środków.

  Klient nie ma prawa do publikowania bez pisemnej zgody Wynajmującego jakichkolwiek zdjęć i materiałów multimedialnych, które umożliwiają zidentyfikowanie apartamentu, w szczególności materiałów o charakterze nieobyczajnym, reklamowym, komercyjnym. Zakaz ten dotyczy również udostępniania tych materiałów osobom trzecim do ich publikowania.

 4. Zmiana terminu rezerwacji i odwołanie rezerwacji 

  Klient może dokonać zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności terminu oraz za zgodą Wynajmującego drogą mailową na adres: kontakt@blissapartments.pl. Klient może dokonać odwołania rezerwacji z zastrzeżeniem, iż w przypadku odwołania rezerwacji:
  – na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu – opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi w 70% z całkowitej wartości pobytu,
  – na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu – opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi,

  Wynajmujący może, bez narażania się na odpowiedzialność odszkodowawczą, anulować rezerwację z zastrzeżeniem, iż w przypadku anulowania rezerwacji:
  – na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu – Wynajmujący może anulować rezerwację bez wskazania przyczyny, dokonując zwrotu opłaty rezerwacyjnej,
  – na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu – Wynajmujący może anulować rezerwację z ważnych powodów, dokonując zwrotu opłaty rezerwacyjnej;

 5. Zwierzęta 

  W apartamencie jest całkowity zakaz trzymania zwierząt.

 6. Ochrona danych osobowych 

  W trakcie dokonywania rezerwacji poprzez stronę internetową Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego danych osobowych Klienta w celu dokonania rezerwacji i realizacji umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu Klient kontaktuje się z Wynajmującym drogą mailową na adres: kontakt@blissapartments.pl

  Klient może otrzymywać informacje o prowadzonych przez Wynajmującego akcjach marketingowych, o ile wyrazi na to zgodę.

 7. Prawo właściwe 

  Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Wynajmującym a Klientem jest prawo polskie, zaś wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2018 r. i obowiązuje do czasu jego zmiany lub uchylenia, co Wynajmujący może zrobić w każdym czasie pod warunkiem ogłoszenia tych zmian.